درباره بخش داخلی

ریاست بخش شهدای زرتشت: دکتر محمدرضا وحید فر

سرپرستار بخش شهدای زرتشت: فهیمه دوستی شعار

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی: 300-301

 

ریاست بخش ریه و کلیه: دکتر محمد حسین رسولزادگان

سرپرستار بخش ریه کلیه: ایمان پاک طینت  

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی: 382-380

 

بخش داخلی بیمارستان گودرز دارای 31 تخت فعال می باشد .

در این بخش پزشکان متخصص داخلی و داخلی اعصاب مشغول فعالیت می باشند.

پذیرش در این بخش با دستور بستری ازمطب و نیز از طریق اورژانس با هماهنگی متخصصین آنکال صورت می گیرد .

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 24 دی 1401