درباره بخش داخلی

ریاست بخش داخلی 1: دکتر محمدرضا وحید فر

سرپرستار بخش داخلی 1: فهیمه دوستی شعار

ریاست بخش داخلی 2: دکتر محمد حسین رسولزادگان

سرپرستار بخش داخلی 2: ایمان پاک طینت  

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی: داخلی1: 240- داخلی2: 382-380

بخش داخلی بیمارستان گودرز دارای 31 تخت فعال می باشد .

در این بخش پزشکان متخصص داخلی و داخلی اعصاب مشغول فعالیت می باشند.

پذیرش در این بخش با دستور بستری ازمطب و نیز از طریق اورژانس با هماهنگی متخصصین آنکال صورت می گیرد .

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :