اطلاعیه های مربوط به پرسنل بیمارستان

99/01/24 امکان ثبت مجوز در سامانه تردد کسری (فروردین ماه) جدید

99/01/24  آخرین مهلت تحویل کفش و روپوش پرسنل  جدید

98/12/20 اپلیکیشن سامانه تردد کسری

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 24 فروردین 1399