لیست فایل‌ها

سیاست های اصلی بیمارستان گودرز
 سیاست های اصلی بیمارستان گودرز
 
 
 98
201.06 KB
 
آمادگی جهت کبد کیسه صفرا
 فایل های واحد رادیولوژی
 
 
 141
116.23 KB
 
آمادگی جهت رادیوگرافی معده و اثنی عشر
 فایل های واحد رادیولوژی
 
 
 139
131.83 KB
 
آمادگی جهت داپلر از عروق کلیه
 فایل های واحد رادیولوژی
 
 
 142
119.40 KB
 
آمادگی جهت انجام گرافی ساده شکم و کمری
 فایل های واحد رادیولوژی
 
 
 150
111.58 KB
 
آمادگی جهت انجام سونوگرافی لگن و سیستم ادراری
 فایل های واحد رادیولوژی
 
 
 146
132.26 KB
 
آمادگی VCUG
 فایل های واحد رادیولوژی
 
 
 150
118.80 KB
 
UGI آمادگی جهت
 فایل های واحد رادیولوژی
 
 
 124
118.03 KB
 
IVPآمادگی جهت
 فایل های واحد رادیولوژی
 
 
 142
112.20 KB
 
ENEMA آمادگی جهت
 فایل های واحد رادیولوژی
 
 
 145
95.47 KB
 
سامانه تغذیه
 سامانه اتوماسیون تغذیه
 
 
 254
97.50 MB