واحد منابع انسانی(کتابچه پرسنل جدیدالورود)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 77
2.78 MB
 
واحد مددکاری(جزوه حقوق گیرنده خدمت 1402)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 55
659.00 KB
 
واحد بهداشت محیط(دستورالعمل ضدعفونی ابزاروتجهیزات)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 49
200.79 KB
 
واحد بهداشت محیط(جزوه بدو ورود پرسنل خدمات)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 51
185.21 KB
 
واحد بهداشت محیط (جزوه بدو ورود پرسنل درمانی)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 57
108.69 KB
 
واحد بهداشت حرفه ای(آموزش برای بهداشت حرفه ای)مهم
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 58
341.45 KB
 
واحد بهداشت حرفه ای(کتابچه تصویری اصول ایمنی استفاده PPE)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 41
346.05 KB
 
واحد بهداشت حرفه ای(کتابچه ایمنی و سلامت شغلی)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 59
2.21 MB
 
واحد ایمنی بیمار(کتابچه ایمنی بیمار)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 41
1.45 MB
 
واحد ایمنی بیمار(جزوه آموزشی ایمنی برای پرستاران)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 55
1.23 MB