جزوه واحد بهداشت حرفه ای
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 111
320.85 KB
 
واحد منابع انسانی(کتابچه پرسنل جدیدالورود)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 204
2.78 MB
 
واحد مددکاری(جزوه حقوق گیرنده خدمت 1402)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 165
659.00 KB
 
واحد بهداشت محیط(دستورالعمل ضدعفونی ابزاروتجهیزات)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 136
200.79 KB
 
واحد بهداشت محیط(جزوه بدو ورود پرسنل خدمات)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 134
185.21 KB
 
واحد بهداشت محیط (جزوه بدو ورود پرسنل درمانی)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 150
108.69 KB
 
واحد ایمنی بیمار(کتابچه ایمنی بیمار)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 138
1.45 MB
 
واحد ایمنی بیمار(جزوه آموزشی ایمنی برای پرستاران)
 جزوات پرسنل جدیدالورود
 
 
 190
1.23 MB