آمادگی جهت کبد کیسه صفرا
 آمادگی های مورد نیاز رادیولوژی وسونوگرافی
 
 
 270
116.23 KB
 
آمادگی جهت رادیوگرافی معده و اثنی عشر
 آمادگی های مورد نیاز رادیولوژی وسونوگرافی
 
 
 268
131.83 KB
 
آمادگی جهت داپلر از عروق کلیه
 آمادگی های مورد نیاز رادیولوژی وسونوگرافی
 
 
 284
119.40 KB
 
آمادگی جهت انجام گرافی ساده شکم و کمری
 آمادگی های مورد نیاز رادیولوژی وسونوگرافی
 
 
 278
111.58 KB
 
آمادگی جهت انجام سونوگرافی لگن و سیستم ادراری
 آمادگی های مورد نیاز رادیولوژی وسونوگرافی
 
 
 278
132.26 KB
 
آمادگی VCUG
 آمادگی های مورد نیاز رادیولوژی وسونوگرافی
 
 
 277
118.80 KB
 
UGI آمادگی جهت
 آمادگی های مورد نیاز رادیولوژی وسونوگرافی
 
 
 256
118.03 KB
 
IVPآمادگی جهت
 آمادگی های مورد نیاز رادیولوژی وسونوگرافی
 
 
 272
112.20 KB
 
ENEMA آمادگی جهت
 آمادگی های مورد نیاز رادیولوژی وسونوگرافی
 
 
 285
95.47 KB