مسئول واحد های بیمارستان

  

دکتر علی صفدرپور(رئیس و مسئول فنی)

                                     

     دکتر آزاده شهراد                     پریسا حسینی                           سجاد کاظم پور

        (مدیریت)                        (بهبود کیفیت)                              (دفتر ریاست)

                                                                                   

                          فائزه پورشمسی                 حسین انتظاری                 مهندس وحیداقبال             مهندس وحیدنجفی             شبنم گلستانی

                     (پاراکلینیک)                    ( منابع انسانی)                (تجهیزات پزشکی)                     ( IT)                            (مددکار)

                                                                                             

                           سید کاظم میراسماعیلی              رضا جلوداری                      داوودعینعلی               پروین بیک مرادی                      ناهید یزدانی

                          (کارپردازی)                        (بیمه گری و درآمد)                 (بایگانی)                   (ایمنی بیمار)                            (آمار)

                                                                  

                                 الهه مینو سپهر                        مژگان اسلامی                       ناهید ابراهیمی

                        (بهداشت محیط)                     (بهداشت حرفه ای)                      (تغذیه)

 

                                                                       

                                  بلقیس صبا                        خدیجه بهبهانی نسب                 فاطمه محمدی نژاد

                      (مدارک پزشکی)                          (پذیرش)                              (صندوق)

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 24 آبان 1402