English  |  اللغة العربی

امور قرارداد ها و مناقصات

 

 

آگهی مناقصه 

 

 

بیمارستان موقوفه گودرز در نظر دارد تهیه مواد وتوزیع وطبخ غذای پرسنل و بیماران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

 

لذا بدینوسیله از کلیه شرکت هایی که دارای تجربه عملی و سوابق مرتبط و نیز توانایی لازم را دارند دعوت به عمل می آید . از تاریخ  1398/7/1   (از ساعت 9الی 13) به دفتر مدیریت مالی  بیمارستان مراجعه  و حداکثر تا 15 روزپس از درج آگهی اسناد تکمیل شده را تحویل بیمارستان نمایند.

 

 

مدارک لازم:

 

1-اعلام آمادگی و معرفی نماینده و ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1.500.000.000 ریال با مهرو امضای مجاز و معتبر

2-تصویر آگهی روزنامه رسمی واساسنامه در خصوص تاسیس شرکت

3-تصویر پروانه معتبر جهت غذاپزی

4-تصویر سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه همراه با گواهی حسن انجام کار مربوطه .

 

 

خاطرنشان می گردد بیمارستان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.بازدید:229
آخرین به روزرسانی: 1398/06/31

   
  • آدرس: یزد، خیابان سلمان فارسی، کوچه بیمارستان گودرز، بیمارستان موقوفه خیریه گودرز
  • تلفن: 4 - 81 20 26 36 (035) و 5 - 81 10 26 36 (035)
  • نمابر: 65 11 26 36 (035)
  • ایمیل: info@GoodarzHospital.ir