در سند چشم انداز بیست ساله کشور و در قانون اساسی توجه ویژه ای به بحث سلامت افراد و جامعه شده است و دولت را موظف به تامین سلامتی آحاد جامعه نموده است از آنجا که تامین سلامتی توان بسیار بالایی را می طلبد و دولت نیز برای تحقق این امر مهم نیز نیاز به حمایت نهاد ها و بخش های خصوصی سلامت میباشد  و این مرکز بیمارستانی حدود 70 سال سابقه فعالیت درخشان خود تاکنون  توانسته است با پذیرش بخشی از مسئولیت سلامت جامعه قدم های گرانبهایی را بردارد و همراه با متولیان امور بهداشتی درمانی و سیستم وقف و امور خیریه استان و کشور در تامین بخشی از نیاز های جامعه فعالیت نماید و چشم اندازی روشن را با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه ای ارزشمند انسانی و برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه ،قدمت و حسن اعتبار ایجاد نمائیم.

 

                                                                                                                                                                                                      دکتر علی صفدرپور

                                                                                                                                                                                                                                 ریاست بیمارستان موقوفه گودرز یزد


 گوشه ای از شرح وظایف رئیس بیمارستان  

1- نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیرا پزشکی بیمارستان و پاسخگویی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

2- سرپرستی کلیه بخش های بستری ، درمانگاه ، فوریت های پزشکی (اورژانس)، پاراکلینیکی و پشتیبانی بیمارستان

3- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی ، تجهیزات پزشکی و دارویی بیمارستان

4- نظارت بر انتخاب ، به کارگیری و فعالیت نیروی انسانی واجد شرایط و صلاحیت آنها براساس ضوابط مورد قبول وزارت متبوع و آئین نامه جذب و استخدام بیمارستان برای قسمت های مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیت های آنان بر اساس مقررات موجود

5-نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل های مربوطه

6- جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز بدون اندیکاسیون های علمی

7- نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات ، نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعملها

8- کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران در تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل با رعایت مقررات مصرح در این آئین نامه

9- نظارت بر پذیرش بیماران و رعایت تعرفه های مصوب دولت طبق ضوابط مربوطه

10- ایجاد هماهنگی بین مسئولان فنی و نظارت بر عملکرد آنها

11- تهیه و تدوین و تصویب آئین نامه های بیمارستان، برنامه استراتژیک و عملیاتی بیمارستان و ابلاغ آن به مدیریت های تابعه جهت اجرا و پیگیری اجرای آن

12- نظارت بر عملکرد مدیر بیمارستان

13- تصویب و ابلاغ خط مشی ها و روش های بیمارستان به مدیریت ها و مسئولین تابعه

14- نظارت بر امور مالی بیمارستان

15- فعالیت بعنوان رئیس و فرمانده در مواقع بحران

16- انتخاب و انتصاب مدیران ارشد بیمارستان