اورژانس

 

مسئول علمی بخش: دکتر محمد حسین دشتی

سرپرستار بخش: طیبه شیبانی

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی: 339

 

اورژانس شبانه روزی بیمارستان با 8 تخت فعال و 3 سرپایی مجهز به اتاق ایزوله عفونی ، ایزوله اعصاب ، اتاق مخصوص  CPR و اتاق عمل سرپایی مطابق با کلیه استانداردهای اعتبار بخشی و وزارت متبوع آماده پذیرش شبانه روزی بیماران
می باشد.