داروخانه

مسئول علمی داروخانه : دکتر مهدیه پلونی

مسئول داروخانه: محسن وحید نژاد

 

داروخانه بیمارستان در مجاورت انبار مرکزی بیمارستان در ساختمان ابتدایی بیمارستان واقع شده است و با آمادگی پوشش کلیه درخواست های دارویی و مصرفی مورد نیاز بیماران بستری در بخش های تخصصی وفوق تخصصی و مراجعین سرپایی در حال خدمت رسانی می باشد .