رادیولوژی

مسئول علمی بخش : دکتر مهسا خسروی

سوپروایزر: میثم شریفی

 

این بخش در ساختمان ابتدایی بیمارستان واقع شده و آماده خدمت رسانی به کلیه بیماران جهت تصویربرداری ، سونوگرافی و سونوگرافی داپلر در کلیه ساعات شبانه روز می باشد .بخش دارای 1 دستگاه رادیوگرافی دیجیتال و 1 دستگاه رادیولوژی پرتابل و مجهز به سیستم PAX  و 2 دستگاه سونوگرافی داپلر می باشد .