بخش اعصاب و روان

 

مسئول علمی بخش: دکتر امیر رضا چمنی

سرپرستار بخش: زهرا عسکری

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی: 265

m

بخش اعصاب بیمارستان گودرز دارای 21 تخت فعال می باشد که با همکاری متخصصین اعصاب و روان به عنوان یک بخش تخصصی برای بیمارانی که از مشکلات روان رنج می برند، خدمت رسانی می نماید . بیماران این بخش در صورت نیاز و بر اساس تجویز پزشک معالج تحت  ECTقرار می گیرند که در اتاق  ECTو با کمک پرسنل مجرب بیهوشی و زیر نظر متخصص بیهوشی انجام می شود.

پذیرش بیماران در این بخش از طریق اورژانس بیمارستان و یا اعزام از مطب صورت می گیرد.