بخش ریه و کلیه

مسئول علمی بخش: دکتر محمد حسین رسولزادگان

سرپرستار بخش: ایمان پاک طینت  

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

داخلی2: 382-380

پذیرش در این بخش با دستور بستری ازمطب و نیز از طریق اورژانس با هماهنگی متخصصین آنکال صورت می گیرد .