بخش داخلی

 مسئول علمی بخش: دکتر محمدرضا وحید فر

سرپرستار بخش : فهیمه دوستی شعار

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی:240

بخش داخلی بیمارستان گودرز دارای 31 تخت فعال می باشد .

در این بخش پزشکان متخصص داخلی و داخلی اعصاب مشغول فعالیت می باشند.

پذیرش در این بخش با دستور بستری ازمطب و نیز از طریق اورژانس با هماهنگی متخصصین آنکال صورت می گیرد.