کارشناس رادیولوژی

کارشناس آزمایشگاه

 لوم آزمایشگاهی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی است و بیشتر با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و...