خانم فائزه پورشمسی

 

سمت: مسئول واحد های پاراکلینیک

  03536261080-5
  445
 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی