تجهیزاتی

جذب خیرین و متمکنین عزیز جهت خرید بخشی از هزینه دستگاههای ذیل:

·       دستگاه CTاسکن بیمارستان

·       دستگاه ماموگرافی پیشرفته

·       دستگاه کلونوسکوپی

·       تجهیزات مورد نیاز مربوط به بخش های CCUو ICU(مانیتورینگ، دنتیلاکور و ...)

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 6 شهریور 1398